Υπολογισμός
Δικαστικού
Ενσήμου

Δικαστικό Ένσημο

Καταβάλλεται για αγωγές ή άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και έχουν αναγνωριστικό (Ν.3994/2011) ή καταψηφιστικό αίτημα. Δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο οι αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν σε διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β Κ.Πολ.Δ, οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης καθώς και εκείνες που αφορούν σε ακύρωση πλειστηριασμού (Ν.4055/12). Περαιτέρω επί των εργατικών διαφορών δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ).

Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ (Ν.4093/12 & Ν.4111/13 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) καταβάλλεται:

 1. Ποσό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) επί του αιτούμενου κεφαλαίου (αγωγόσημο)
 2. Ποσοστό 20% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
 3. Ποσοστό 10% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών)
 4. Ποσοστό 5% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ ΤΥΔΕ-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 5. Ποσοστό 2,4% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, χαρτόσημο.
 6. Ποσοστό 5% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου (Λ.Ε.Α.Δ.Η)

Στο σύνολό του το δικαστικό ένσημο μαζί με τα υπέρ τρίτων τέλη ανέρχεται σε 1,14% περίπου επί του δια της αγωγής αιτούμενου προς επιδίκαση ποσού.

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου

 1. Δικαστικό ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
 2. Δικαστικό ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:
 • Αγωγόσημο (KAE 2375)
 • ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
 • Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)
 • Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)
 • Τ.Α.Ν. (ΚΑΕ 82623) ή διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Πελάτη: 9805690008, Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)
 • Τ.Υ.Δ.Ε-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(KAE 83937) ή διπλότυπο στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040/545907-91), αιτιολογία: ποσοστό προείσπραξης δικαστικού ενσήμου υπέρ ΤΥΔΕ-Ε.Ο.Π.Υ.Υ