Δικαιολογητικά εγγραφής

Δικαιολογητικά για εγγραφή δικηγόρου

 1. Φ.Ε.Κ. Διορισμού
 2. Πρακτικό Ορκομωσίας
 3. 2 Φωτογραφίες
 4. Δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 6. To ΑΜΚΑ Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ.
 7. Αίτηση εγγραφής του στο Δικηγορικό Σύλλογο
 8. Παράβολο από το ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου εκατόν είκοσι (120) ευρώ

Δικαιολογητικά για εγγραφή ασκούμενου

 1. ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής στο ειδικό βιβλίο Ασκουμένων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου. (Χαρτοσημασμένη με ένσημα παράστασης ειρηνοδικείου)
 2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ (όχι φωτοαντίγραφο)
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/1986) «ότι δεν υπάγομαι στα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων και ειδικά στα άρθρα 17, 26, 62 και 63»
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΘΕΙ (Ο Δικηγόρος πρέπει να είναι παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις ή παρά Πρωτοδίκαις με πενταετή δικηγορική υπηρεσίας
 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ εκατό (100) ευρώ του Ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου

Δικαιολογητικά για συμμετοχή
στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων

Γενικά

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (για άδεια Δικηγόρου) έχει όποιος συμπλήρωσε πρακτική άσκηση δέκα οκτώ (18) μηνών και ηλικία μέχρι 35 ετών.

Οι εξετάσεις γίνονται πάνω σε πρακτικά νομικά θέματα και διεξάγονται ενώπιον Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου.

Όποιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις, πρέπει να καταθέσει μέχρι την προηγουμένη ημέρα των εξετάσεων στο Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (Γραμματεία Εφετείου στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο ) αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω:

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Από το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου)
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, προκειμένου δε περί ΓΥΝΑΙΚΩΝ από το δημοτολόγιο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναγράφουν την ηλικία του αιτούντος ή της αιτούσης
 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΥΠΟΥ Β για έλλειψη καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που αναγράφονται στο άρθρο 26
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ότι, εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκε απ’ αυτά νόμιμα ή βρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 17, 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων
 7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου (έδρα Εφετείου)

Ειδικά

Για να εκδοθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου πιστοποιητικό ασκήσεως, καταθέτει ο υποψήφιος Δικηγόρος (Ασκούμενος) στο Σύλλογο 8 ημέρες προ των εξετάσεων, αίτηση στην οποία επισυνάπτει:

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ που ασκήθηκε, που να βεβαιώνεται ότι ασκήθηκε συνεχώς και πραγματικώς δέκα οκτώ (18) μήνες τουλάχιστον, το ήθος, επιμέλεια κλπ.
 2. Επίδειξη του πιστοποιητικού της Στρατολογίας, με το οποίο να πιστοποιείται η στρατολογική του κατάσταση, σύμφωνα με τα παραπάνω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις της Α και Β περιόδου μετά την συμπλήρωση της 18μήνου ασκήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο, τότε οφείλει 15 ημέρες προτού αρχίσουν οι εξετάσεις να καταθέσει αίτηση στο Σύλλογο με δικαιολογητικά και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έλαβε μέρος σ’ αυτές προκειμένου ν’ αποφανθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή του ή μη.